عصر میان سنگی

عصر میان سنگی

پس از یایان عصر یخ انسان خردمند از غارش بیرون آمد و یک دوره انتقال پیش آمد که به عصر میان سنگی معروف گردید


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40