هنر آفریقا

هنر آفریقا

ارزش و غنای آثار هنری آفریقا به تازگی برای محققان هنر آشکار شده است.توجه به این هنر ناتورالیستی هموراه زیر سایه هنر مصر بوده است


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40