هنر آمریکای باستان

هنر آمریکای باستان

هنر این قسمت از جهان که تاثیر کمتری از سایر نقاط دنیا پذیرفته است، به شدت نبوغ آمیز است که برای نمونه از هنر عمیق قوم مایا میتوان یاد کرد


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40