هنر ایران

هنر ایران

هنر ایران آنچنان شگفت انگیز است که تنها به مستندات باقیمانده از دوردست نمیتوان اتکا کرد برای شناخت بیشتر این هنر باید به عمق تار و پود هنرمندان این سرزمین نفوذ کرد


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40