هنر قرن اول تا یازدهم میلادی

هنر قرن اول تا یازدهم میلادی

هنرمندان در این دوران اروپا در صدد بروز خلاقیت و قریحه خود بودند ولی شناخت هنر کلاسیک یونان و روم هیچگاه به طور کلی از بین نرفت


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40