هنر قرن بیستم

هنر قرن بیستم

هنر پیچیده مدرن در قرن بیستم همچون هنر در قرن های گذشته در پاسخ به مسایلی معین پا به عرصه حضور گذاشته است و گاه ایسم های جدید مانند پیکانی یکدیگر را نشانه گرفته اند


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40