هنر هند

هنر هند

هنر کشور هفتاد و دو ملت نیز مانند همسایه خود چین شدیدا تحت تاثیر دین بوداست ولی چند خدایی و تناسخ نیز بر هنر این سرزمین بی تاثیر نبوده است


تئاتر اجازه دارم جیغ بکشم جدیدترین پروژه گروه اسپرودیزاین از 6 فروردین 1398 به روی صحنه خواهد رفت

تهران بهار شمالی,
تقاطع ایثار و جوادنیا پلاک 40